Sach ko kho tam phataes Switzerland.
( Swiss steak .)


Enjoy.

HOME

Copyright by Mylinh Nakry.