Sach chrouk nhoam.
(Shredded pork .)


Enjoy.

HOME

Copyright by Mylinh Nakry.